Zatrudnimy Głównego Księgowego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z siedzibą w Zielonej Górze,
przy ul. Wazów 36 poszukuje kandydatów na stanowisko:

Głównego Księgowego

Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:   Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Wazów 36

OGÓLNY  ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ;
Obowiązki  i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki  finansowej  zgodnie  z art. 54  ust. 1 ustawy   z  dnia  27  sierpnia  2009 r.    o  finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. ze zm.) tj.

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zgodnie z art.54 ust.2 ustawy  o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o stanowisko musi  spełniać poniższe wymogi:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie byłprawomocnie skazana i nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
  ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę
  w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę
  w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zobacz: Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.